Kā lietot funkciju ADRESE

Funkcija ADRESE ir viena no 16 Excel atsauces funkcijas . Funkcija atgriež darblapas šūnas adresi ar norādītajiem rindu un kolonnu numuriem.

Formula:

= ADRESE(rindas_numurs, kolonnas_numurs, [abs_numurs], [a1], [lapas_teksts])Paskaidrojums:

  • Rindas_numurs ir nepieciešams, norādītais rindas numurs.
  • Kolonnas_numurs ir nepieciešams, norādītais kolonnas numurs.
  • Abs_num ir neobligāts, skaitliskā vērtība, lai norādītu atgriežamās atsauces veidu.
  • A1 nav obligāta, A1 vai R1C1 atsauces stila loģiskā vērtība.
    – Ja A1 arguments ir patiess vai izlaists, funkcija atgriež A1 atsauces stilu, kuras kolonnas ir apzīmētas alfabētiskā secībā, bet rindas ir apzīmētas ar skaitliski.
    – Ja A1 arguments ir nepatiess, funkcija atgriež R1C1 atsauces stilu, kurā gan kolonnas, gan rindas ir apzīmētas ar skaitliski.
  • Sheet_text ir neobligāts, darblapas nosaukums, kas jāizmanto ārējā atsaucē.

= ADRESE(2,4) atgriež absolūto atsauci $C$2.
= ADRESE(2,4,4) atgriež relatīvo atsauci C2.
= ADRESE(2,4,4,false) atgriež R1C1 atsauces stilu, relatīvais R[2]C[4].
= ADRESE(2,4,3,false) atgriež R1C1 atsauces stilu, relatīvo rindu un absolūto kolonnu R[2]C4.
= ADRESE(2,4,2,false, 'lapa2') atgriež absolūto atsauces stilu ar absolūto rindu un relatīvo kolonnu vārdu lapas nosaukumā 'lapa2': SHEET2!D$2.

Lejupielādēt: Funkcija ADRESE